Agenda alg. ledenvergadering HVMW

Algemene Leden Vergadering 10 mei a.s. locatie Dr. Ariënslaan 60a te Zevenbergen. Aanvang 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening door  waarnemend voorzitter John Ettema
 2. Voorstellen bestuur
 3. Benoemen Diny Nuijten als voorzitter en overdracht functie
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Verslag algemene ledenvergadering van 6 april 2016: John Ettema
 6. Jaarverslag secretaris 2016: John Ettema
 7. Uitslag kascontrole:  dames R. Wiessner en F. Kok
 8. Financieel verslag penningmeester 2016 en begroting 2016 : Hans Sluiter
 9. Bestuursverkiezing aftredend: Renske Vreugdenhil / herkiesbaar
 10. Fusie huurdersverenigingen / vragen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Na de pauze zal het thema “Klik voor Wonen” worden behandeld. Een aantal huurders heeft aangegeven moeite te hebben met de website van Klik voor Wonen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuwe voorzitter HV Moerdijkse Waard

Prettig om door te geven dat de onze huurdersvereniging een nieuwe voorzitter heeft en wel Diny Nuijten. Diny is oud voorzitter van de HV Moerdijk. Deze huurdersvereniging is door een fusie in 2011 opgenomen in de HV Moerdijkse Waard. Wij verwelkomen een fijne (oud) medewerkster die weet van de hoed en rand.

John Ettema

Secretaris HVMW

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Jaarverslag 2016 (concept)

Inleiding

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Huurdersvereniging Moerdijkse Waard aan. In dit verslag kijken we terug op 2016. Ook in dit negentienjarig bestaan heeft er weer het een en ander plaatsgevonden. Het ledenaantal aan het eind van dit jaar bedroeg 700. In 2015 bedroeg het ledenaantal 735.

Het bestuur was actief  over de fusiebesprekingen met drie corporaties Bernardus Wonen, Dinteloord en Brabantse Waard. Het intensief overleg leidde dat er een nieuwe corporatie werd opgericht onder de naam Woonkwartier. Deze was op 17 mei een feit.

I.v.m. de gezondheid van de voorzitter heeft John Ettema, secretaris, vanaf  6 maart het wnd. voorzitterschap overgenomen. Dit was nodig om de algemene ledenvergadering van 6 april doorgang te laten vinden.  Dit betrof  ook de fusiebesprekingen met de drie huurdersverenigingen HBV Bernardus Wonen, HV Dinteloord en HVMW.  De diverse overleggen tussen de drie partijen gingen in een goede sfeer. Het kostte veel energie maar voorlopig zitten de HV’s op de goede weg. Grootste struikelblok was leden/niet leden. Gezamenlijk zijn wij daaruit gekomen. U kunt e.e.a. lezen onder de kop “fusieoverleg huurdersverenigingen”.

Op 17 september kwam van de voorzitter de melding dat hij wegens gezondheidsredenen aftrad als voorzitter van onze huurdersvereniging. Uiteraard betreurt het bestuur dit, maar gezondheid is het belangrijkste in het leven. Toon heeft vanaf de oprichting – 28 januari 1997 – het voorzitterschap bekleed en zijn hem veel dank verschuldigd. Op 18 november is in aanwezigheid van Woonkwartier en HVMW afscheid genomen.

Wij danken de huurders voor het vertrouwen die in het bestuur gesteld is. Ook in 2017 zal wij die nodige stappen ondernemen om voor de huurder een zo goed mogelijk huur- en woonklimaat te scheppen.

Bestuur

Is in 2016 is zeven maal bijeen geweest: 13/01, 10/02, 02/03, 31/03, 13/07, 19/10 en 30/11. Op 19/10 heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Mauritshof te Klundert om te komen tot een eventuele oprichting van een bewonerscommissie. Daarbuiten negen keer een gesprek plaatsgevonden over eventuele fusie met Dinteloord, Bernardus Wonen.

De bestuursformatie was over 2016 als volgt:

Toon Kouters           Voorzitter / tot 6 maart

John Ettema            Secretaris / redactie / vanaf  6 maart wnd. voorzitter

Hans Sluiter            Penningmeester

Renske Vreugdenhil  Ledenadministratie

Margriet de Zeeuw   Coördinator West

Henk Kanters          Coördinator Oost

Werkgroep

Deze bestaat uit acht personen. Op 2 maart en 15 november  zijn deze, o.l.v. HVMW, bijeen geweest om de Huurwijzer/Huurderpost en de uitnodiging voor de algemene ledenvergaderingen te vergaren, adresseren en te bezorgen. De groep is werkzaam binnen de gemeente Moerdijk. Het bestuur dankt hen voor de verspreiding.

Helaas heeft het bestuur op 21 juli afscheid moeten nemen van Sjan Kanters, de vrouw van Henk. Zij was een gedreven persoon die altijd klaarstond om het bestuur en werkgroep te ondersteunen.

Bemiddeling coördinatoren West en Oost

Jaarlijks doet de HVMW aan bemiddeling tussen de Brabantse Waard en de huurders wanneer er een patstelling ontstaat. Ook het afgelopen tijdvak heeft het bestuur daarvoor haar diensten ingezet. De drie coördinatoren hebben 12 maal bemiddeld. Vochtproblemen bij diverse leden, last van ratten, etc.

Fusie 0verleg Huurdersverenigingen (HV’s) met HBV Bernardus Wonen (HBVBW), HV Dinteloord (HVD) en HV Moerdijkse Waard (HVMW)

2 februari: 1e overleg met de HV’s om eventueel te komen tot een fusie van de drie partijen. Dit o.l.v. Anita Govaerts van de Woonbond. Het is niet de taak van de Woonbond om de drie HV’s in een bepaalde richting te sturen. Punten: bewaking van het proces en ondersteunen, verwoorden van de mening van de HV’s, inhoudelijk adviseren. Hoe worden de HV’s gefinancierd en de actieve middelen die zij bezitten. Bereiken van de achterban. Hen informeren, raadplegen, adviseren, meebeslissen en instemmen.

16 februari: aparte gesprekken o.l.v.  Anita Govaerts van de Woonbond met de drie HV’s. Daarbij worden de standpunten geïnventariseerd zoals bv. eigen ruimte, financiën, uitgave van een blad, materialen e.d. Daarbij speelt dat HVMW een eigen onderkomen heeft.

 8 maart: door ziekte van onze voorzitter heeft de secretaris de honneurs van het (komende) overleg overgenomen. De verschillen van de huurdersverenigingen worden aangegeven zoals die met iedere partij is gevoerd. Wat kan de samenwerking tot een succes brengen. De Woonbond adviseert over de fusie rustig aan te doen. Gesteld wordt een datum van eind 2017. Punten: ideeën bedenken om het gewenste resultaat te bereiken. Keuzes maken, uitproberen en verbeteren, implementeren en borgen.

 16 maart: hier werd gekeken naar een vorm van samenwerking. Hoe is de relatie t.o.v. elkaar, met Woonkwartier en alle huurders. Ga je verder met drie huurdersverenigingen of ben je bereid om water bij de wijn te doen. Welke vorm is mogelijk? De drie huurdersverenigingen willen een goede relatie met hun achterban. De drie huurdersverenigingen verschillen daar nogal in. HV Dinteloord en HVMW hebben leden en bij HBV Bernardus Wonen is iedere huurder lid.

 11 mei: een stuurgroep wordt opgezet om de gesprekken beter met Woonkwartier te laten verlopen. Hoe ga je om met beleidsvoorstellen vanuit Woonkwartier. Een ambtelijk secretaris wordt aangesteld om de punten centraal te laten verlopen.  Informatie gaat naar de drie voorzitters. Elk bestuur overlegt afzonderlijk en legt de mening vast. Contact met Woonkwartier eens per drie maanden. Overleg met manager Woonzaken, Wijken en Kernen (Karin van Spijk) 6 keer per jaar. Er wordt een vragenlijst opgesteld voor het langere termijn.

26 mei: in het overleg werd als mededeling aangevoerd dat er bezwaar werd gemaakt over het plaatsen van zonnepanelen bij de Oostelijke Randweg te Zevenbergen. Men was van mening dat Woonkwartier zich moet richtten op de woningmarkt. Als antwoord werd gegeven dat het stuk land al onder de vlag van Stichting Woningbouw Zevenbergen is aangekocht. Door stagnatie van de woningbouw is gedacht aan het aanleggen van zonnepanelen. De huurders aan het St. Jozefplein- en straat kunnen mede daarvan profiteren. In principe krijgt woningbouw de voorkeur. Daarbuiten kwam de positie van de huurdersverenigingen aanbod. Apart of gezamenlijk opereren. Hoe werken wij met de RvC en RvT. Ook de site Klik voor Wonen is aangekaart. Geeft nogal eens verwarring.

 5 juli: tot heden heeft de fusie gestaan o.l.v. Anita Govaerts. De HV’s vragen een eindrapportage. Brieven die eruit gaan namens de HV’s worden verzonden onder de tekst Huurdersplatform Moerdijkse Waard, Dinteloord, Bernardus Wonen. HV’s kijken hoe in de toekomst een begroting kan worden gemaakt bij een eventuele fusie. Wordt tevens bekeken of het nodig is om een apart orgaan te houden of bij de uitgave te doen van Woonkwartier. Voorlopig gaat het fusieproject door.

Klik voor Wonen werkt nog niet optimaal. Het systeem is bekeken en ervaringen uitgewisseld.. Ook het urgentieprobleem is onder de loep gehouden. Woonkwartier op de hoogte. De nieuwe website van Woonkwartier is summier. Wordt nog aangepast.

Na zeven gesprekken met Anita Govaerts is door de HV’s een afrondingsrapport ontvangen. De bedoeling is om nu na te gaan of er een vervolgtraject wordt opgestart. Samengaan of blijven fungeren als drie aparte HV’s. 26 september vervolgoverleg.

26 september: John meldt dat Toon Kouters zijn voorzitterschap heeft opgezegd. Inmiddels zijn er zeven gesprekken met de HV’s geweest. Er ligt nu een eindrapportage waar men verder kan gaan. Hert streefhuurbeleid wordt vastgesteld op 70%.  Alle huurders moeten een brief krijgen m.b.t. hun lidmaatschap. Er wordt gestreefd dat een ieder automatisch lid is van de huurdersvereniging tenzij er bezwaar wordt gemaakt. De statuten van de HV’s worden nagelopen. Tevens wordt de jaarlijkse begroting aangepast. Voorlopig wordt de informatie naar de leden via hun eigen orgaan vastgehouden.

21 november: de begroting wordt vastgesteld over de drie HV’s. De ruimte van HVMW wordt buiten dit bedrag gehouden daar de ander twee HV’s geen eigen ruimte bezitten. Wel houdt een ieder (voorlopig) zijn identiteit. Vooruitlopend op een mogelijke fusie is de keuze gemaakt dat alle Woonkwartier huurders vanaf 1 januari 2017 automatisch lid zijn van de huurdersvereniging. Dit was al bij HBV Bernardus Wonen.  In de algemene ledenvergadering komt dit onderwerp aan bod. E.e.a. is op papier gezet en wordt binnen een week toegezonden naar een ieder.

In overleg is besloten om bij Magazine van Woonkwartier in december een bijlage van de gezamenlijke huurdersvereniging toe te voegen om de huurders te informeren over de gewijzigde lidmaatschap van de huurdersverenigingen. Een ieder is automatisch lid behalve als hij/zij aangeeft dit niet te willen.

Woonkwartier / afstemmingsoverleg

Stand van zaken werd op 3 maart gegeven over de nieuwe organisatie en contactpersonen van Woonkwartier. T.z.t. zullen de huurders daarover worden geïnformeerd. Daarbij wordt ook de informatie over de HV’s opgenomen. Door de Woonbond werd een terugkoppeling gegeven over het gesprek met de drie HV’s. Verder ging het gesprek over stand van zaken beleidsharmonisatie. Dit betreft streefhuurbeleid, urgentieregeling, ZAV-beleid enz. Na 17mei is de start van de nieuwe organisatie en daar wordt een officieel tintje aan gegeven.

Woonkwartier / afstemmingsoverleg

Op 9 mei werd wederom een afstemmingsoverleg gepleegd met Woonkwartier. Daarbij waren de huurdersverenigingen Bernardus Wonen, Dinteloord en HVMW. Dhr. Van den Boom (directeur/bestuurder) vindt dat de HV’s (nog) onafhankelijk van elkaar werken. Is benieuwd hoe het vervolg proces verloopt. De HV’s hebben tijd nodig om e.e.a. te verwerken.

Toelichting gebiedsteams. Per gebied is gekeken naar de workload en hierna:

 1. aantallen vhe’s en intensiteit zo goed mogelijk proberen te verdelen
 2. dat in elk team alle disciplines vertegenwoordigd zin
 3. dat in elk team ook bekende gezichten in de betreffende kernen te vinden zijn, die hier eerder ook werkten Op basis van deze punten zijn gesprekken gevoerd met de diverse teamleden. Wanneer e.e.a. in de toekomst niet blijkt te werken , zullen we dit moeten aanpassen. De kennis van de kernen is tevens gedekt.

 T.a.v. het streefhuurbeleid zijn de processtappen, planning en betrokkenheid huurdersorganisaties toegelicht. Na de plaatsing van de nieuwe medewerkers in maart is intern een werkgroep geformeerd. Vervolgens heeft de werkgroep eind april een plan van aanpak in het MT gebracht.  De verwachting is het voorstel met scenario’s eind juni richting de HV’s te sturen om voor de zomervakantie de 1ste bespreking te voeren over de scenario’s.  Vervolgens is de verwachting dat het beleid in het derde kwartaal kan worden ingevoerd. Mevrouw Hart zal de planning met het plan van aanpak al verspreiden onder de leden. Het streefhuurmodel van voormalig Bernardus Wonen, waarbij wordt afgetopt op huurklassen, wordt gebruikt als basis, het beleid wordt niet een-op-een overgenomen.

 Woonkwartier / overleg streefhuurbeleid

Woonkwartier wil komen tot het afstemmen van een nieuw streefhuurbeleid. Daarvoor zijn de HV’s en Woonkwartier bijeengekomen op 18 juli. De drie huurdersorganisaties kunnen zich vinden in de uitgangspunten:  Het woningwaarderingspuntensysteem (WWS) wordt gebruikt als uitgangspunt voor de streefhuren. Er wordt een relatief laag percentage van de maximaal toegestane huur (maximaal 70%) gehanteerd bij het bepalen van streefhuren in de sociale woningvoorraad, zodat er voldoende passende woningen beschikbaar blijven, ook als de punten van de woning toenemen door energetische verbeteringen.  Bij het hanteren van 70% van de maximaal toegestane huur als standaard, is ook op langere termijn, ná de energetische verbeteringen 67% van de woningvoorraad passend, onder de tweede aftoppingsgrens.  Op korte termijn is dat aandeel hoger. Aanwezigen beoordelen dit aandeel als voldoende. Het nieuwe streefhuurbeleid wordt verder uitgewerkt tot een definitief beleidsvoorstel, waarop formeel aan de huurdersorganisaties advies zal worden gevraagd. Naar verwachting is dit in september of oktober. Na afronding van het adviestraject met de huurderorganisaties kan het nieuwe beleid worden ingevoerd.

Woonkwartier / bestuurlijk platform

Op 12 oktober is gesproken over de organisatieontwikkeling van Woonkwartier en ondernemingsplan: planning en proces (hoe willen de huurdersorganisaties hierbij betrokken worden). Splitsingsvoorstel is DAEB en niet DAEB tbv de zienswijze is doorgenomen.

De samenwerking  huurdersorganisaties (n.a.v. rapportage Anita Govaerts van de Woonbond) hebben gesproken over hun begroting 2017 (planning – informatierecht), streefhuurbeleid (planning adviesrecht) en meedenken / informatie behoefte m.b.t. de themabijeenkomst van 14 november (woonruimteverdeling).

Woonkwartier themamiddag / Afscheid Toon Kouters

18 november, werd gebruikt om een bezoek te brengen aan de nieuwbouw Mauritshof  Klundert, Basiliek te Oudenbosch en renovatieproject Dinteloord. Bij ieder bezoek was uitleg door een medewerker van Woonkwartier.  Onder het diner, aangeboden door Woonkwartier, is afscheid genomen van Toon Kouters, voorzitter van de HVMW. Gezondheidsredenen zijn daar debet aan. Toon heeft zijn sporen verdiend. Bijna 20 jaar voorzitter en een goede kennis van zaken. Ook bij Stichting Woningbouw Zevenbergen (1997-2010), Brabantse Waard (2010-2015) en Woonkwartier (2015-2016) was hij een goede gesprekspartner.

John Ettema (wnd.vz.) blikt terug op 20 jaar voorzitterschap. Toon had een zeer goede bestuurlijke capaciteit. Hij wist van de hoed en rand. Heeft veel voor de HVMW betekent. Ter plaatse is Toon  erelid gemaakt van onze huurdersvereniging. Daarbij is een oorkonde overhandigd met een envelop onder couvert. Ook Ruud van de Boom (dir. bestuurder) roemde Toon vanwege inzet en kennis in de gesprekken met Woonkwartier.

Algemene ledenvergadering (ALV) van 6 april

Kort verslag van de ALV die door 13 leden zijn  bezocht. Wnd. Vz. was John Ettema die Toon Kouters verving wegens ziekte. In zijn openingstoespraak meldt hij dat de huren met 0,4% omlaag gaan. Woonkwartier zal een informatiefolder  uitgeven waarin alle belangrijke gegevens staan. Ook zal daarbij de drie huurdersverenigingen worden vermeld. De postbus en antwoordnummer worden eind dit jaar opgeheven vanwege kostenbesparing.

Jaarverslag 2015

Op het jaarverslag 2015 waren geen op- of aanmerkingen.

Financieel verslag 2015

Het financieel verslag 2015 en begroting 2016 akkoord bevonden. Penningmeester gedechargeerd.

Kascontrole

De kascontrolecie. heeft de financiën akkoord bevonden. Nieuw kascontrole lid Mw. F. Kok

Contributie

De contributie wordt verhoogd van 7 naar 7,50 euro. Vergadering akkoord.

Bestuursverkiezing

Bij acclamatie is Hans Sluiter wederom gekozen als penningmeester. Geeft aan dat bij een fusie hij aftreed als penningmeester.

Na de pauze werd door Marion van der Linden een uiteenzetting gegeven over de brandweer.

Meer over het jaarverslag kunt u vinden op www.hvmw.nl

Overleg gem. Moerdijk, Steenbergen, Halderberge en HV’s over fusie woningcorporaties

Op 19 september is met de gemeenten gesproken over onze ervaringen in de samenwerking met Woonkwartier. Deze waren positief. Tevens hebben de HV’s een toelichting gegeven op de samenwerking binnen de huurdersverenigingen en wat de prioriteiten waren voor 2016. Ook hoe wij de achterban (zullen) benaderen bijvoorbeeld door een bewonersenquête te houden. Als laatste inzake het scheiden van DAEB en niet DAEB activiteiten. Wordt afgesproken om tweemaal per jaar bijeen te komen.

Opening Mauritshof Klundert

De officiële opening van de Mauritshof te Klundert vond plaats op 30 september. Buiten Woonkwartier waren ook de gemeente Moerdijk en onze huurdersvereniging aanwezig. De kans bestaat dat in de Mauritshof een Bewonerscommissie wordt opgericht. Gesprekken zijn daarover gaande.

Dag van de huurder

Deze dag van de huurder werd op 8 oktober gehouden op de locatie van Woonkwartier te Zevenbergen. Dit in navolging van de opendag van Aedes welke in Amersfoort plaatsvond. Men kon vragen stellen op het gebied van huren, woningbouw en een gesprek aangaan met de directeur/bestuurder van Woonkwartier dhr. Van den Boom en Jaap Kamp Wethouder van de gemeente Moerdijk. Afgevaardigden van de drie HV’s waren aanwezig: HV Dinteloord, HBV Bernardus Wonen en HV Moerdijkse Waard.

Overleg gem. Moerdijk, gem. Halderberge, Woonkwartier en HV’s / prestatieafspraken

Onder “Vliegende Startbijeenkomst” werd op 3 oktober te Etten-Leur een bijeenkomst gehouden over o.a. prestatieafspraken aan de hand van een zestal punten. Organisatie en samenwerking, beschikbaarheid van huurwoningen, betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit, sociaal-matschappelijke opgaven en zorg en inzet in kernen, wijken en buurten. Wat zijn de grootste aandachtspunten en wat te verbeteren voor de huurder. Hoe kunnen de partijen: gemeenten, woonkwartier en HV’s samenwerken in het belang van de huurder.

Overleg Raad van Toezicht  

Een kennismakingsgesprek met de nieuwe RvC op 10 oktober. Opening door Elly Brouwer (vice vz.). Verder aanwezig Wim Hoogstad en Marjolijn de Wit (RvT) de drie HV’s en Bestuur Woonkwartier.  Groot knelpunt bij de HV’s is om jonge mensen aan te trekken voor een bestuursfunctie. Daarbuiten worden de prestatieafspraken doorgenomen. Wim Hoogstad is heden voorzitter.

Klik voor Wonen

HVMW heeft op 29 november met HV Dinteloord en HBV Bernardus Wonen overleg gehad over de statuten van Klik voor Wonen. Daaruit bleek dat in deze statuten de huurdersverenigingen niet zijn opgenomen. De huurdersverenigingen willen ook op Klik voor Wonen hun visie geven. Een vervolg gesprek zal plaatsvinden in december.

Klik voor Wonen

Als laatste in de rij van dit jaar, 7 december, was er wederom overleg met Klik voor Wonen. Om de tafel zaten Woonkwartier, HV Dinteloord en HBV Bernardus Wonen en HVMW. Woonkwartier gaf aan dat er duidelijk ruis op de lijn zat. Naast de statuten blijkt er ook een bestuursreglement te bestaan, waarin de positie van de HV’s wel is vastgelegd. Als bijlagen heeft het bestuur deze ontvangen om e.e.a. na te gaan: HBV besluitstuk op te richten stichting Klik voor Wonen, definitieve conceptversie statuten Klik voor Wonen, definitieve conceptversie bestuursreglement en verklaring oprichten stichting Klik voor Wonen. Besloten is dat er een opnieuw gevraagd zal worden om instemming, maar nu met voornoemde stukken.

John Ettema

Wnd. Voorzitter / secretaris

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Afscheid Toon Kouters

Op 18 november is afscheid genomen van Toon Kouters, voorzitter van de HVMW. Gezondheidsredenen zijn daar debet aan. Toon heeft zijn sporen verdiend. Bijna 20 jaar voorzitter en een goede kennis van zaken. Ook bij Stichting Woningbouw Zevenbergen (1997-2010), Brabantse Waard (2010-2015) en Woonkwartier (2015-2016) was hij een goede gesprekspartner. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Fusiebesprekingen huurdersverenigingen HBV Bernardus Wonen (HBVBW), HV Dinteloord (HVD) en HV Moerdijkse Waard (HVMW) tussenstand

2 februari: 1e overleg met de HV’s om eventueel te komen tot een fusie van de drie partijen. Dit o.l.v. Anita Govaerts van de Woonbond. Het is niet de taak van de Woonbond om de drie HV’s in een bepaalde richting te sturen. Punten: bewaking van het proces en ondersteunen, verwoorden van de mening van de HV’s, inhoudelijk adviseren. Hoe worden de HV’s gefinancierd en de actieve middelen die zij bezitten. Bereiken van de achterban. Hen informeren, raadplegen, adviseren, meebeslissen en instemmen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

In memoriam Sjan Kanters

Op 21 juli op 78-jarige leeftijd is vrij onverwachts  overleden Sebastiana Mathea Kanters de Wijs. Beter bekend als Sjan. Zij was de vrouw van Henk Kanters, bestuurslid/ coördinator bij onze huurdersvereniging. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Huren ruimte HVMW – Dr. Ariënslaan 60a

Voor verenigingen en stichtingen bestaat de mogelijkheid de ruimte te huren van de huurdersvereniging Moerdijkse Waard. Er zit wel een restrictie aan verbonden. Daar de ruimte tussen “huurders” zit kan er geen gebruik van worden gemaakt door groepen die veel geluid produceren. De verhuur vindt plaats per dagdeel. Meer informatie bij Dhr. Hans Sluiter, tel: 0168-880031

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Fusie besprekingen HBV Bernardus Wonen, HV Dinteloord en HV Moerdijkse Waard

Sinds enkel maanden is er overleg gaande met de bovengenoemde huurdersverenigingen om (wellicht) te komen tot een fusie van de drie partijen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 6 april 2016

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Moerdijkse Waard welke werd gehouden op woensdag 6 april 2016 in de ruimte van de Huurdersvereniging Zevenbergen Dr. Ariënslaan 60a te Zevenbergen. Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Opheffen postbus en antwoordnummer

Per 1 januari 2017 zal onze postbus 118 en ons antwoordnummer 5482 VN worden opgeheven. De kosten zijn dermate hoog dat wij genoodzaakt zijn deze niet meer te gebruiken.
Ingaande heden kunt u al de correspondentie sturen naar: HVMW Dr. Arienslaan 60a – 4761 EP Zevenbergen.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen